วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกษมพิทยา

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC โปรแกรม Adobe Dreamweaver CC เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์และเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตัวโปรแกรมสามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น การออกแบบ สร้าง บริหารจัดการเว็บไซต์ และยังมีอินเทอร์เฟสต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการสร้างเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ

 ขั้นตอน/วิธีการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์

          1. ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บทเรียน
          2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน
          3. ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC ให้ครบทั้ง 10 บทเรียน พร้อมทำใบงาน/ใบกิจกรรม เพื่อประเมินตนเอง
          4. หากไม่เข้าใจบทเรียน สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน เพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง
          5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน
          6. บทเรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของสถานที่และเวลา ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ

 เนื้อหาบทเรียน มี 10 บทเรียน ดังนี้

          1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
          2. แนะนำโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC
          3. การสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์
          4. การใส่ข้อความลงในเว็บเพจ
          5. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
          6. การใส่ตารางลงในเว็บเพจ
          7. การเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
          8. การออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
          9. การเพิ่มลูกเล่นลงในเว็บเพจ
          10. การเผยแพร่เว็บไซต์

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
          2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC
          3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์
          4. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ข้อความลงในเว็บเพจ  
          5. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
          6. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ตารางลงในเว็บเพจ
          7. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
          8. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
          9. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเพิ่มลูกเล่นและมัลติมีเดียลงในเว็บเพจ
          10. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเผยแพร่เว็บไซต์สู่อินเทอร์เน็ต